Život bez technických vymožeností


Dnes si asi ani nedokážeme pÅ™edstavit, jaké by to bylo, žít náš život bez pomoci různých technických vymožeností, hlavnÄ› bez stolních poÄítaÄů, notebooků, iPadů nebo klasických mobilních telefonů. Je zajímavé, jak velký skok a pokrok udÄ›laly tyto přístroje v posledních letech. Pokud se podíváte na fotky, které nemusí být nijak staré a zachycují například dÄ›tství dÄ›tí, které se narodili pÅ™ed zaÄátkem nového století, je patrné, že tehdy lidé pracovali s úplnÄ› jinými pomocníky. Snad si ani tehdejší lidé vůbec nemysleli, že jednou budou tyto naÅ¡e technologické pomůcky hrát prim ve vÅ¡ech různých odvÄ›tvích naÅ¡eho života.

moderní technologie

Ale podívejme se na situaci z druhé strany, jakoby se historie cestou výzkumu nových technologií. Je vlastnÄ› velmi těžké najít ten správný bod, kdy se dá jeÅ¡tÄ› říct, že se lidstvo bez technologií obeÅ¡lo. Ve starém Řecku a ŘímÄ› se používali různé hlinÄ›né tabulky, které byly vlastnÄ› pÅ™edchůdci dneÅ¡ních kalkulaÄek. Dá se namítnout, že se nejedná o technologickou pomůcku v pravém slova smyslu, ale základ a princip je zde stejný. StejnÄ› tak bychom se mohli zastavit v dobÄ› 19. století, ústy klasika, ve století páry, kde se zaÄaly hromadnÄ› vyrábÄ›t parní stroje, které se snad za pomůcku technologického druhu považovat dají.

dÄ›ti a poÄítaÄ

Proto, Äeho vÅ¡eho bychom se vlastnÄ› museli vzdát, pokud bychom chtÄ›li svůj život žít zcela bez zásahu moderních technologií? Dá se říct, že vÅ¡eho. Opravdu, technologii využíváme jako zábavu, jako pomůcku pÅ™i vyrábÄ›ní jednotlivých souÄástí naÅ¡eho života, pÅ™i pÅ™emisÅ¥ování, zkrátka pÅ™i vÅ¡em. Snad i právÄ› proto bychom mohli říct, že tam, kde se technologiím můžeme vyhnout, je lepší to udÄ›lat. Velmi Äasto se to týká naÅ¡eho volného Äasu, ale spadá sem také možnost chodit pěšky a nebrat si na cestu do práce auto nebo jednoduÅ¡e si v práci domluvit skuteÄnou schůzku a neÅ™eÅ¡it vÅ¡e pÅ™es sociální sítÄ›.