Jsou predátoři skutečně nebezpečnější než býložravci?


Lidé se pomÄ›rnÄ› Äasto ptají, které ze zvířat pÅ™edstavuje pro ÄlovÄ›ka nejvÄ›tší nebezpeÄí. ÄŒasto pÅ™itom zmiňují predátory, jako jsou medvÄ›di, tygÅ™i nebo vlci. Když se vÅ¡ak podíváme na statistiky, zjistíme, že to je skuteÄnÄ› daleko od pravdy.

 

SamozÅ™ejmÄ› my lidé máme instinktivní důvod se tÄ›chto druhů podvÄ›domÄ› obávat. Koneckonců z hlediska evoluce to není tak dlouho, kdy jsme byli na seznamu jejich koÅ™isti, a tak není divu, že máme vrozený strach z Äehokoliv s velkými zuby a ostrými drápy.

 

tygÅ™i nejsou až tak nebezpeÄní

 

Je vÅ¡ak pravdou, že dnes jsme již mnohem dál, a tato zvířata pro nás nepÅ™edstavují nebezpeÄí. Naopak se ukazuje, že pokud mohou, tak se nám vyhnou. ÄŒlovÄ›ka napadají pouze ve chvíli, kdy je k tomu donutí buÄ nemoc, nebo hlad. To se vÅ¡ak nestává ani zdaleka tak Äasto, jak by se mohlo zdát.

 

Trochu ironicky býložravci pÅ™edstavují mnohem vÄ›tší nebezpeÄí, ÄásteÄnÄ› také proto, že z nich nemáme takovou obavu a pÅ™istupujeme k nim s mnohem menší opatrností. Zároveň je tu i skuteÄnost, že zatímco predátoÅ™i se vÄ›tÅ¡inou vyhnou konfliktu, pokud mohou, u býložravců je mnohem pravdÄ›podobnÄ›jší útoÄné chování. Věří totiž, že jim jde doslova o život, a pokud se predátora nezbaví, pak nemají zkrátka Å¡anci.

 

nejvíc lidí zabijí komáři

 

OvÅ¡em jsou i druhy, které jsou agresivní prakticky bez vÄ›tšího důvodu. Příkladem mohou být Å¡impanzi nebo tÅ™eba hroÅ¡i, kteří zaútoÄí prakticky na vÅ¡e, co vstoupí do jejich teritoria. RoÄnÄ› tak mají na svÄ›domí mnoho lidských životů.

 

Které z výše uvedených zvířat je tedy pro ÄlovÄ›ka to nejnebezpeÄnÄ›jší? OdpovÄ›Ä zní, že ani jedno. ParadoxnÄ› nejvyšší riziko pro nás v souÄasné dobÄ› pÅ™edstavují nemoci pÅ™enášející paraziti, jako jsou klíšťata a pÅ™edevším komáři. PrávÄ› oni mají na svÄ›domí nejvíce lidských životů, byÅ¥ nikoliv přímo ale díky nemocem, které roznáší. Tou nejznámÄ›jší je pravdÄ›podobné malárie, a aÄkoliv ta se u nás nevyskytuje, i my máme problémy například s klíšťovou encefalitidou Äi boreliózou. Pokud tedy půjdete na procházku do lesa, dávejte si na nÄ› pozor.